می خواستم عشق و محبتم را هم چون پیکانی به سوی قلبت شلیک کنم، متآسفم که نتونستم چون پیکانم مدل ۵۶ بود تحویلش دادم