با بابام تو یه ماشین بودیم بعد ۲ نفر خارجی‌ سوار شدن بابام رفت بپرسه اهل کجایین؟ خیلی‌ با اعتماد به نفس با یه لحن سوالی‌ گفت: mede in