این علامت مامور مخصوص حاکم بزرگ میتی کمانه احترام بگذارید… تو نمیخواد احترام بگذارید تواز خودمونی زمبه