میان دو سنگ آرد خواستن:

آدم طمعکاری است، در پی سودجویی و استفاده است.