78965412-85694

 دبیر کارگروه اشتغال و مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار نگاه روز، با اعلام این مطلب گفت:  کارآفرینی موتور محرک رشد واشتغال است و شادزیستی را به جامعه و افراد هدیه می کند.
علی سلیمانی ادامه داد: کارآفرینی عامل اصلی خلاقیت ونو آوری است وکارآفرینی عبارت است از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی ازمنابع که برای خود و جامعه تولید ثروت می کند.

 سلیمانی افزود: کارآفرینی موتور محرک رشد و اشتغال میباشد که در محیطی رقابتی سالم، جامعه را به حرکت درمی آورند و چرخ های توسعه اقتصادی رامی چرخاند.

سلیمانی موفقیت یک جامعه را در گرو افکار بلند کارآفرینان دانست و گفت: افرادی که با دید و زاویه باز و کارآفرینانه به جامعه نگاه می کنند باید محیطی را برای آنها فراهم کنیم که افراد خلاق بتوانند در آن رشد و مسیر ترقی را طی نمایند و آنها می توانند جامعه را به مسیر کارآفرینی و پیشرفت هدایت کنند.