عضو شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام کرد: هم اینک طرح الحاق ۸۰۰ هکتار از اراضی خارج از شهر ارومیه به محدوده قانونی شهر درحال اجرا است.

عادل فتاحی با بیان اینکه طی اواخر سال۹۰ شورای عالی معماری و شهر سازی ایران الحاق ۸۰۰هکتار از اراضی خارج از شهر به محدوده شهر ارومیه را تصویب کرد،گفت: بر اساس این مصوبه در این محدوده که شامل مناطق دو ، سه و بویژه یک ارومیه است قرار شد ۲۷تعاونی با اعلام آمادگی و تحویل اسناد به کمسیون ماده پنج شهرداری این طرح را هر چه زو دتر اجرایی کنند.

وی بیان کرد: در حال حاضر بعد از گذشت دو سال از تصویب طرح الحاق ۸۰۰ هکتار از ارضی خارج از شهر ارومیه به داخل تنها۱۴ تعاونی از ۲۷ تعاونی تشکیل یافته برای الحاق در کمیسیون ماده ۵ به تایید رسید ه اند.

وی با بیان اینکه از ۸۰۰هکتار الحاقی یک سری مناطق مسکونی و فضای خالی است ، اظهار کرد: باید از ۸۰۰هکتارالحاقی نزدیک ۲۵ الی ۳۰ درصد آن برای فضا های خدماتی و توسعه شبکه معابر و راههای دسترس تبدیل شود و مابقی نیزبه فضاهای مسکونی اختصاص یابد.

عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با بیان اینکه الحاق ۸۰۰ هکتار به داخل شهر ارومیه در حال حاضر کافی و ضرورتی برای ترزیق اراضی دیگر به محدوده شهر نیستیم ، عنوان کرد: هم اینک میانگین سرانه جمیعت شهر ارومیه۷۰نفر در هکتار است و با این توصیف با دو برابر شدن جمیعت ارومیه در آینده نیاز ی به توسعه شهر ارومیه تا ده سال آینده نخواهیم داشت.

وی اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم باقیمانده۸۰۰هکتارالحاقی را از طریق مشاوره طرح تفصیلی ارومیه با رعایت اصول معماری و شهر سازی و پیش بینی زیر ساخت ها و را ه های دسترسی برابر برنامه مطالعات مشاور ه وارده محدوده شهر کنیم.