768767687رئیس اداره امور مشترکین ودرآمد شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی ازشناسایی یک‌هزارو۶۵ فقره انشعاب آب غیرمجاز درروستاهای استان خبرداد.

سیروس جهانی مقدم با بیان اینکه ازاین تعداد انشعاب غیرمجاز، ۷۶۹فقره جمع آوری و تبدیل به انشعاب مجاز شده اظهار داشت: پرونده مابقی انشعابات غیرمجازنیز درحال طی مراحل قضایی دردادگاه ها هستند.

وی بابیان اینکه دراین رابطه ۹۷۰ میلیون ریال جریمه از متخلفین اخذشده است، افزود: بیشترین انشعابات غیرمجاز کشف شده درروستاهای شهرستان ارومیه با ۲۸۳فقره، ماکو با ۱۸۵فقره ومیاندوآب با ۱۵۴فقره بوده است.

رئیس اداره امور مشترکین ودرآمد شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی با اشاره به اهتمام این شرکت درکاهش هدررفت آب نیز اظهار داشت: درشش ماهه نخست سال جاری سه هزارو۹۲۹فقره کنتور آب خراب مشترکین تعویض شده است.