اینترنت خانه وزیر ارتباطات هم قطع می شود!

 

 

‌

 

 

شهروند