دومین روز گفتمان آزاد دانشجویی با حضور جمعی از دانشجویان و کارشناسان در دانشگاه شمس تبریزی برگزار شد.
به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، در ابتدای این مراسم مدیر مسئول نشریه فانوس، گفتمان آزاد دانشجویی را یک فصل تازه و مشترک برای ارتباط هر چه بهتر مراکز علمی در شهر خوی دانست و گفت: این یک اتفاق فرهنگی خوب هست که می توانیم از ظرفیت های به وجود آمده در طی برگزاری آن بهره مند شویم و در کنار آن دانشجویان می توانند مناظره مباحثه و گفت و گو با یکدیگر را در یک فضای دوستانه و قانون مند تجربه کنند.

محمد قراتپه لودر بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضعیف بودن جایگاه دانشجویان در شهر خوی گفت: ما از اینکه قشر دانشجو در شهر خوی منزوی و داری کمترین تأثیرگذاری هستند اظهار تأسف می کنیم و این درخواست را از مسئولین امر داریم تا با برخی سیاست ها و نظارت ها، فضای موجود را تغییر بدهند.البته ماخودمان نیز تلاشخواهیمکردتافعالیتهایدانشجوییرادرشهرخویبیشتر رونق بدهیم و با هم افزایی و همراهی سایر مراکز علمی یک رویداد بزرگتری را در آینده رقم بزنیم. وی در بخش پایانی سخنان خود از موسسه آموزش عالی شمس تشکرکرد و ادامه داد: از اینکه تمام مجموعه این دانشگاه با وجود زمان کم آشنایی به مجموعه فانوس اعتماد کردند و در برگزاری هر چه بهتر این مراسم همراهی کردند سپاسگذاریم به خصوص از دکتر شکراله زاده عزیز که فردی فرهیخته و متعهد که دوستدار و حامی فعالیت های فرهنگی می باشند.
در ادامه برنامه ابتدا دانشجویان با محوریت هویت و ازداواج در شبکه های اجتماعی به مناظره و گفت و گو پرداختند و در نهایت کارشناسان به جمع بندی و تحلیل پرداختند.