678969879معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه گفت: طرح بهنگام‌سازی مطالعات جامع و امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی شهر ارومیه در معاونت حمل و نقل و ترافیک در حال اجرا است.

سیروس ذاتی با اشاره به هدف اجرای طرح بهنگام سازی مطالعات جامع و امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی، تصریح کرد: این طرح به منظور اتخاذ تصمیمات راهبردی شهر در حوزه حمل و نقل و ترافیک و به روزرسانی مدل کلان‌نگر شهر ارومیه و انتخاب مناسب‌ترین سیستم حمل و نقل ریلی در حال اجرا است.

وی افزود: این مطالعات با در نظر گرفتن افق ۲۰ ساله شهر ارومیه و با توجه به کریدورهای انبوه بر و مناسب سیستم ریلی مشخص و در نهایت مناسب‌ترین سیستم ریلی برای شهر ارومیه انجام می‌شود.

ذاتی درباره شیوه انجام طرح مطالعاتی، گفت: جهت انجام این مطالعات، در نقاط مشخصی از خطوط برش و کمان‌های منفرد شهر ارومیه آمارگیری حجم و سرنشین خودروها انجام می‌گیرد و سپس مدل‌های تولید، توزیع، تخصیص و تفکیک سفر ایجاد می‌شود و در ادامه، در نرم افزار کلان نگر شهر ارومیه PTV visum پردازش می‌شود.

وی اضافه کرد: مسیرهای مشخصی به عنوان خطوط انبوه بر به صورت تک به تک و ترکیبی در نرم افزار مدل و اجرا می‌گردند و بر اساس شاخص‌های متعدد مهندسی ترافیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در نهایت بهترین مسیرها انتخاب می‌گردد و بر اساس نتایج حاصله از مسیرهای و شرایط هندسی معابر، بهترین سیستم انبوه بر اجرایی می‌گردد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری ارومیه با بیان اینکه مشاور بهنگام سازی مطالعات جامع و امکان سنجی سامانه های حمل و نقل ریلی مهندسین مشاور رهیافت اندیشه است، گفت: اکنون مطالعات اجرای طرح ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در آینده آتی به اتمام خواهد رسید.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۶ مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه انجام شد و براساس این مطالعات و مطالعات طرح جامع شهر ارومیه معابر جدید در شهر گشایش و تقاطع‌های غیر هم سطح احداث گردید و منجر به تغییرات در حمل و نقل شهری شد که در این بین با افزایش تدریجی جمعیت، موضوع استفاده از سامانه‌های حمل و نقل ریلی مطرح شد.