کامبوچا یکی از انواع نوشیدنی های است که از تخمیر سنتی چای سیاه، شکر و همزیستی باکتری استیک ومخمرها به دست آمده که در دسته قارچهای دارویی طبقه بندی می گردد و دارای اسیدیته ملایم می باشد

(AiLeng Teoh2004:95,119,126)( Battikh2012:47,71,77

این نوشیدنی درگذشته در چین، روسیه و آلمان مصرف می شده و در حال حاضر به شکل گسترده در سرتاسر جهان مصرف می شود(محمد بلوردی ۱۳۸۷ :۱). در طی فرآیند تخمیر و اکسیداسیون این نوشیدنی، مجموعه قارچ و مخمر از قند تغذیه نموده و در مقابل، مواد با ارزشی نظیر گلوکورونیک اسید، اسید استیک، لاکتیک اسید، ویتامینها (B،C) ، آمینواسیدها، مواد آنتی بیوتیکی و سایر فرآورده ها را تولید می نمایند، در واقع یک کارخانه ی بیوشیمیایی کوچک به حساب می آید (سنجر موسوی ۱۳۹۰: ۱۶،۲۳ ،۵۱). 

عمل تخمیر در دمای ۲۸ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰ روز انجام می گیرد (Radomir V2011:127,1727,1731). سه استارتر مورد استفاده برای کشت شامل:کشت مخلوطی از باکتری های استیک (acetic bacteria) و زیگو ساکارومایسسز ( (Zygosaccharomyces SP ، مخلوط از باکتری استیک (acetic bacteria) وساکارومیسس سرویزیه (Zygosaccharomyces cerevisiae)، کامبوچا های بومی محلی(Radomir V2011:127,1727,1731).

امروزه آن را به عنوان نوشیدنی میشناسند که برای پیشگیری از بسیاری بیماری ها کاربرد دارد

( Radomir V2011:127,1727,1731). تحقیقات نشان می دهد که کامبوچا به صورت خارج بدنی روی بعضی از میکروارگانیسم های مضر آثار ضدمیکروبی دارد(محمد بلوردی ۱۳۸۷ :۱). خواص درمانی این قارچ بسیار زیاد است از جمله به پیشگیری و درمان برخی سرطانها و M.S (مالتیپیل اسکلروز )، رفع یبوست و آلرژی، درمان تنبلی کلیوی و کبدی، رفع چین و چروک پوست و لاغری اشاره کرد (پریور۱۳۹۰: ۲۶۴،۲۶۲،۴). تعداد و تنوع گونه های مخمر بین محصولات متفاوت است، مخمرهای موجود در کامبوچا شامل موارد زیر می باشد: کولکرا اپیکولتا (Kloeckera apiculata)،‌ کاندیدا (Candida)،‌ زیگوساکارومایسز بیلی‌ (Zygosaccharomyces Bailii)، شیزوساکارومایسز پومبی (Schizosaccharomyces Pombe)، ساکارومایسز سروزیه (Saccharomyces cerevisiae) ساکارومایسودیس لودویگی (Saccharomycodes ludwigii)، برتنومایسز بروکسیلینسیس(Brettanomyces bruxellensis) و مخمرهای دیگری نیز یافت می شود .(Ai Leng Teoh2004:95,119,126)

مراجع:

۱- پریور،کاظم، یغمایی ،پریچهر، حیدری ،شکوه (۱۳۹۰)؛ «بررسی تاثیر محلول آبی کومبوجا در ترمیم زخم پوستی موش نر بالغ نژاد NMRI در شرایط «In vivo، مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی،۴، ۲۶۲- ۲۶۴٫

۲- سنجر موسوی، ناصر، فرج پور،آرزو (۱۳۹۰)؛ کامبوچا، فصلنامه دانش پرستاری، ۵۱، ۱۶- ۲۳٫

۳ – بلوردی،محمود(۱۳۸۷)؛ کامبوچا نوشیدنی سلامت بخش .

۴- وتینز، هرالد، (۱۹۹۶)؛ کتاب kombucha-Miracle Fungus، سوسن ملکی، انتشارات ققنوس.

  1. Battikh , H , Bakhrouf , A, Ammar , E ( 2012); « Antimicrobial effect of Kombucha analogues», LWT – Food Science and Technology, 47. 71-77.
  2. Ai Leng Teoh, Gillian Heardb, Julian Cox (2004); «Yeast ecology of Kombucha fermentation», International Journal of Food Microbiology,95.119 – ۱۲۶٫
  3. C. Dufresne, E, Farnworth (2000); «Tea, Kombucha, and health: a review», Food Research International, 33.409±۴۲٫
  4. Radomir V, Malbaša, Eva S, Loncˇar, Jasmina S, Vitas, Jasna M, Cˇ anadanovic´-Brunet (2011); « Influence of starter cultures on the antioxidant activity of kombucha beverage», Food Chemistry, 127.1727–۱۷۳۱٫
  5. Roche, J (1998); «The history and spread of Kombucha», http:// w3.trib.com_kombu/roche.html.
  6. Balentine, D, A, Wiseman, S, A, & Bouwens, L, C (1997); «The chemistry of tea ¯avonoids»,Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 37, 693±۷۰۴٫
  7. Yang, C, S, & Wang, Z.-Y (1993); «Tea and cancer: review», Journal of the National Cancer Institute, 85, 1038±۱۰۴۹٫
  8. Hara, Y, Luo, S.-J, Wickremashinghe, R. L, & Yamanishi, T (1995a); « Botany (of tea)», Food Reviews International, 11, 371±۳۷۴٫

 

  1. Reiss, J (1994); «In¯uence of di€erent sugars on the metabolism of the tea fungus»,Zeitschrift fuÈr Lebensmittel Untersuchung und-For-schung, 198, 258±۲۶۱٫

 

  1. Liu, C,-H, Hsu, W,-H, Lee, F,-L., & Liao, C.-C (1996); « The isola- tion and identi®cation of microbes from a fermented tea beverage, Haipao, and their interactions during Haipao fermentation», Food Microbiology, 13,407±۴۱۵٫

 

 

نویسنده: فاطمه صمدزاده