third-national-congress-on-patient-safety-in-health-system-200x106سومین همایش کشوری ایمنی در نظام سلامت با محوریت ایمنی بیمار امروز به کار خود پایان داد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه به نقل از نای قلم، در این همایش که به مدت سه روز در ارومیه و با حضور اساتید، متخصصان، محققان، دانشجویان و صاحبنظران نظام سلامت برگزار شد، ۳۰ سخنران علمی سخنرانی کردند.

در مراسم پایانی این همایش بیانیه ای توسط دکتر علی افشانی مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه قرائت شد.

در بخش از این بیانیه آمده است: تجربیات نظام سلامت در دهه اخیر موید این پیام بوده است که آسیب به بیماران نه تنها خطای فردی ارائه دهندگان خدمات بلکه متاثر از فرآیندهای سیستمیک بوده است .

این بیانیه افزوده است: تحقق نتایج مطلوب درمانی بیماران وابستگی به عواملی دارد که هر یک در نوع خود غامض و پیچیده اند، سازمان های امروزی با تغییراتی گسترده و سریع در شرایط داخلی و خارجی مواجهه دارند لذا متناسب نمودن اهداف سازمان ، تغییر در نگرش مدیران ارشد و کارکنان ، انتخاب راهبردها و فعالیتهای مناسب و ارتقای تعاملات بین بخشی از مهمترین وظایف سیاستگزاران نظام سلامت است .

لذا پیام همایش و دستاوردهای آن با تاکید بر موارد ذیل اعلام می شود:

- باز نگری استراتژی های نظام سلامت در راستای ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار

- تغییر نقش اجرایی مدیران ارشد به سمت مدیریت حمایتی ، تشویقی ، نظارتی و تسهیل کننده در مبانی ایمنی بیمار

- تشویق مدیران و کارکنان در اجرا و بهره گیری از نتایج مطالعات نظام سلامت ( HSR ) و مطالعات مبتنی بر شواهد با هدف گسترش و توسعه تحقیقات نظام مند در خصوص ایمنی بیمار

-تدوین نظام پایش مستمر با بکارگیری ابزارهای مناسب و کاربردی در راستای ارتقای ایمنی بیمار در حوزه ستادی معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

-تاکید بر تبیین مفاهیم ایمنی بیمار در قابل تدوین کوریکولومهای آموزشی در ساختار آموزشی رشته های مختلف تحصیلی مرتبط با سلامت در مراکز علمی و آموزشی کشور

- تدوین راهکارهای مناسب مدیریتی جهت مستند سازی خطاهای نظام مراقبتی بیماران با هدف آموزش و  پیشگیری از بروز مجدد آنها

- ارتقای دانش و تکنولوژی ایمنی بیمار با بهره گیری و الگوبرداری از تجارب موفق دانشگاههای داخل و خارج از کشور

- سیاستگزاری در خصوص آموزش و ارتقای سطح آگاهی اطرافیان بیمار در جهت حفظ و بهبود ایمنی بیمار

-تاکید بر آموزش هدفمند اخلاق حرفه ای نظام سلامت اعم از پزشکی ، پرستاری و مراقبتی بیماران

- جلب مشارکت سازمان های دخیل در امر سلامت با رویکرد اصلاح ساختاری فضاهای فیزیکی و تجهیزاتی مراکز ارائه دهنده خدمات نظام سلامت در جهت تحقق ایمنی بیمار

 از ۳۵۰ مقاله علمی که به دبیرخانه همایش از سراسر کشور ارسال شده بود بعد از بررسی در کمیته های تخصصی ۴۶ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۵۰ مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده بود.