748676به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، طی ماه های گذشته « طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی » در مجامع رسمی کشور مطرح و این طرح در مهرماه گذشته از سوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید، لذا اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ارومیه از کارشناسان اقتصادی و نیز تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع درخواست می نماید تا با بررسی ابعاد این طرح ، نظرات کارشناسی خود را تا ۱۵/۰۹/۱۳۹۴ به اتاق ارومیه به آدرس ایمیل« info@urmiachamber.com» ارسال نمایند