مهلت ثبت نام : زمان شروع ثبت نام از روز یکشنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۴ لغایت روز شنبه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۴ می باشد

زمان برگزاری آزمون : ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۴ می باشد

دفترچه راهنمای آزمون