1037مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی از کاهش سرانه مصرف آب درروستاهای استان خبرداد.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، کاظم محمدی اقدم بابیان اینکه در ۸ ماهه نخست سالجاری مصرف سرانه بازای هر نفر ۱۷۲ لیتر در شبانه روز بوداظهار داشت:این میزان مصرف درمدت مشابه سال گذشته۱۸۱لیتر در شبانه روزبود که ۹ لیترکاهش مصرف به ازای هرنفر در شبانه روز را نشان می دهد.

وی افزود:جهت تامین آب شرب یکهزارو ۸۲۲ روستای تحت پوشش این شرکت ۱۰هزارو۲۹۹ کیلومتر شبکه اصلی وجود دارد که از این مقدار ۴هزارو۲۷۰ کیلومتر خط انتقال و ۶هزارو۲۹ کیلومتر شبکه توزیع را شامل می شود.

محمدی اقدم جلوگیری از هدررفت آب درشبکه های توزیع وانتقال رااز برنامه های مورد تاکید شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی عنوان واظهار کرد: دراین راستادرسال جاری با نصب ۵۰ دستگاه اتوماسیون جهت کنترل سرریزدرمخازن ذخیره، نصب ۲۰۴ دستگاه کنتور حجمی جهت تعیین تولید آب، شناسایی یکهزارو۲۴۰ رشته انشعاب غیرمجاز، تعویض حدود ۱۰هزار دستگاه کنتور خراب خانگی، تعمیر و بازسازی ۲۵ باب مخزن ذخیره وترویج و آموزش همگانی مدیریت مصرف در مدارس و رسانه هاتلاش شده تا از هدررفت وپرت آب درشبکه های توزیع جلوگیری شود.