مسئول طرح و برنامه شهرداری خوی در گفتگو باخبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه در خوی از مطالعه سومین طرح تفصیلی خوی خبر داد.

حیدر موسی پور با اشاره به ساختار طرح تفصیلی و نقش آن در توسعه شهری خوی اظهار داشت: طرح تفصیلی طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف، موقعیت و مساحت دقیق برای هر یک از آنها، شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت مربوط به مناطق بهسازی، نوسازی در آن تعیین می شود.

موسی پور اضافه کرد: میزان سرانه های خدمات عمومی از قبیل آموزشی، فرهنگی، فضای سبز، بهداشتی- درمانی، مذهبی و … در طرحهای تفصیلی پیش بینی می شود که متاسفانه در گذشته به دلیل تفکیک های غیر مجاز و ساخت و ساز غیر قانونی، سرانه های مذکور از حد استاندارد پایین بوده بطور مثال میتوان به سرانه فضای سبز اشاره کرد که نرم استاندارد کشوری آن۱۵ متر مربع بوده و در خوی ۸/۴ می باشد و یا فضای استاندارد ورزشی در مقیاس ناحیه ۱ مترمربع بوده که در شهر خوی کمتر از یک متر مربع می باشد.

وی افزود: کلیه امور مربوط به توسعه فیزیکی و کالبدی در سطح، ارتفاع و تراکنش جمعیت در سطح شهر و بهبود آن بوسیله طرح تفصیلی و طرح جامع تعیین شده و تنها سند معتبر مورد عمل مدیریت شهری می باشند.

وی ضمن اشاره به مطالعه طرح تفصیلی شهرخوی از سوی مشاور افزود: طرح تفصیلی  در دست مطالعه، سومین طرح تفصیلی شهر خوی بوده و قرارداد مطالعه و تهیه آن در سال ۱۳۹۴ با مشاور پژوهش و عمران منعقد شده است.

مسئول واحد طرح و برنامه شهرداری خاطر نشان کرد: اولین طرح تفصیلی  شهر خوی در سال ۱۳۵۹  به تصویب رسیده بود که تا سال ۱۳۷۶ اعتبار داشته و از سال ۱۳۷۶ تا امروز دومین طرح تفصیلی  مورد عمل فرار گرفته و با تصویب طرح جامع جدید در سال ۱۳۹۲ ، طرح تفصیلی  سوم تهیه می شود.

وی تاکید کرد: طرح تفصیلی در چند مرحله مورد مطالعه قرار میگیرد که مرحله اول آن شناخت وضع موجود بوده و به اتمام رسیده است، مرحله دوم تثبیت شبکه معابر و کاربری ها بوده که در نیمه اول سال ۹۵ تهیه  می شود و در نهایت با تصویب در کمیسیون ماده ۵ استان برای شهرداری قابلیت اجرایی خواهد داشت.

موسی پور اضافه کرد: طرح تفصیلی  موجود مصوب سال ۱۳۷۶ بوده که بخش اندکی از آن تحقق یافته چرا که بیشتر شبکه معابر و کاربریهای عمومی اجرایی نگردیده است.

وی افزود: به دلیل تفکیکهای غیر مجاز و فروش قولنامه ای بخش اعظمی از کاربریهای خدماتی در گذشته از بین رفته و به دست خرده مالکین افتاده که در غالب آنها نیز ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته است.

وی با اشاره به برخی از ویزگیهای طرح تفصیلی جدید اضافه کرد: طرح تفصیلی  جدید بر اساس کاربریهای مورد نیاز شهر خوی  و برای مدت ۱۰ سال تهیه می شود و در این طرح برای بیشتر حاشیه نشینان شهر تعیین تکلیف شده از جمله محلات جمشید آباد، یدیلر، باغ ملا و جاده بولاماج به داخل محدوده قانونی شهر الحاق می شود.

وی گفت: روستای بدل آباد نیز در مطالعات طرح جامع مستعد الحاق به محدوده قانونی شهر تشخیص داده شده و در صورت طی فرایند قانونی لازم این روستا به محدوه شهر خوی الحاق شده است.

یکی از موضوعات مهم در مطالعه و تهیه طرح تفصیلی میزان تراکم ساختمانی در سطح و ارتفاع می باشد که با لحاظ فضاهای خدماتی محل، معابر عمومی، سایه اندازی و اشرافیت تعداد طبقات ساختمانی تعیین می گردد.

موسی پور در پایان گفت: در این مرحله از طرح تفصیلی  شهروندان، سازمانها و ادارات دولتی و عمومی، فرهیختگان، دانش آموختگان و اعضای نظام مهندسی که دغدغه های توسعه شهر خوی را دارند می توانند نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به صورت کتبی به واحد طرح و برنامه و روابط عمومی شهرداری ارائه نماید.