ImageHandler.ashxفرماندار خوی در گفتگو با خبرنگار نشریه الکترونیکی نگاه،  با اشاره به اهمیت و جایگاه رسانه های محلی  اظهار داشت: رسانه های محلی باید حقوق و نیازمندی های مردم را به مطالبات ملی تبدیل کنند

سیوانی اصل افزود:نقش استان ها در هدایت افکار عمومی مناطق و نواحی مختلف کشور از طریق رسانه های محلی ظاهر می شود

وی  بابیان اینکه رسانه ها ، نقش بالقوه معناداری در شکل گیری ادراک و افکار افراد و آحاد جامعه بازی می نمایند ، اظهار داشت: رسانه ها ، توانایی درک مسیر حرکت جامعه را به افراد و آحاد جامعه می دهند.

فرماندار خوی افزود: مطبوعات و رسانه های محلی ضمن بررسی جایگاه استان در کشور باید به همه وضعیت هااز جمله صنعت و کشاورزی ،جوانان و بانوان بپردازند و فرهنگ بومی و منطقه ای را نیز ارج نهاده و برای توسعه وبالندگی آن تلاش نمایند.