ImageHandler.ashxدرراستای سیاست های اقتصاد مقاومتی، عملیات آبرسانی به ۲۰۷ روستای استان آذربایجان غربی انجام می شود.

به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه، مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی اظهارداشت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ۱۷پروژه را برای وزارت نیرو تعریف کرده است که ازاین تعداد چهار پروژه مصوب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشوربوده که از این تعداد یک پروژه با عنوان تامین آب آشامیدنی بیش ازدوهزار  روستا با دومیلیون و۱۰۰هزارنفر جمعیت مصوب شرکتهای آب وفاضلاب روستایی کشور است.

کاظم محمدی اقدم افزود: سهم استان آذربایجان غربی ازاین تعداد، ۲۰۷ روستا با ۳۲هزار خانوار و۱۲۸هزارنفر جمعیت است که ۳۵/۱۰درصد ازکل روستاها را شامل می شود.

وی گفت: آبرسانی به ۲۰۷روستای استان درقالب ۵۷پروژه وبا اعتبار کل یک هزارو۱۰۸میلیاردریال به مورد اجرا گذاشته خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی با اعلام اینکه تاکنون ۴۲۸میلیارد ریال دراجرای این پروژه ها هزینه شده است، اعتبار مورد نیاز برای اتمام آنها را ۶۸۰میلیارد ریال اعلام کرد.

وی اجرای این پروژه ها را دردوفاز ودرطول سال جاری وسال آینده عنوان واظهار کرد: درسال جاری درسطح ۱۱۲ روستا با ۶۶هزار نفر جمعیت ودرسال آینده نیزدر ۹۵روستا با ۶۲ هزار نفر جمعیت عملیات آبرسانی اجرا خواهد شد.

محمدی اقدم افزود: با اتمام کامل این پروژه ها شاخص بهره مندی روستاهای استان از آب آشامیدنی سالم وبهداشتی با۸۴/۲ درصد رشد به ۲۸/۸۴ وجمعیت تحت پوشش نیز با ۱/۳ درصد رشد به ۳/۸۵ درصد افزایش خواهد یافت.

تعویض بیش از ۱۰هزارکنتورخراب آب درروستاهای آذربایجان غربی

کاظم محمدی اقدم در ادامه با اشاره به برنامه های این شرکت برای جلوگیری از هدررفت آب درشبکه آبرسانی اظهار داشت: دراجرای برنامه های کاهش هدررفت آب، این میزان کنتورخراب درطی سال گذشته درسطح روستاهای استان شناسایی ونسبت به تعویض آنها اقدام شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی درخصوص میزان مصرف آب درروستاهای استان نیز اظهار داشت: ۵۸درصد مشترکین آب روستایی با میانگین مصرف ۲۰ متر مکعب درماه درردیف مشترکان کم مصرف قرار دارند.

وی افزود: ۱۱ درصد از مشترکین نیز با مصرف بالای ۴۰مترمکعب درماه درزمره مشترکین پرمصرف قرارداشته ومابقی مشترکین دارای مصرف متعارف هستند.