به گزارش نشریه الکترونیکی نگاه؛ چهارمین جشنواره انگور ارومیه از ۲۳ الی ۳۰ شهریور در دهکده ساحلی چی چست در حال برگزاری است.

photo_2016-09-14_20-50-51 photo_2016-09-14_20-51-01 photo_2016-09-14_20-51-06 photo_2016-09-14_20-51-21 photo_2016-09-14_20-52-29  photo_2016-09-14_21-10-54 photo_2016-09-14_21-20-33 photo_2016-09-14_21-20-48 photo_2016-09-18_15-41-57 photo_2016-09-18_15-42-18 photo_2016-09-18_15-42-23photo_2015-11-14_20-17-33photo_2015-11-15_22-51-31photo_2015-11-15_22-52-16photo_2016-09-18_20-57-05